För medlemmar

Utbildningar

Eftermarknadsutbildning

Eftermarknad – en kurs från branschföreningarna ElektronikBranschen, EHL och MobilTeleBranschen.

Nu finns det möjlighet att genomföra en webbaserad kurs i Eftermarknadskunskap. Det har varit en önskan från många av aktörerna som säljer hemelektronik, vitvaror, mobiltelefoner och IT-produkter till konsument. I en allt mer komplicerad marknad behövs goda kunskaper inom området Eftermarknad. Kunskapskrav om konsumentens rätt i förhållande till ursprungligt fel, garantier och reklamationer, gör att man som säljare, kundtjänst- och servicepersonal måste veta och kunna de spelregler som gäller på eftermarknaden. Hur ställer man sig till till exempel fuktskador och till hävning av köp är bara några frågor.

Regler & exempel
Utbildningen är utformad så att den ger praktiska kunskaper genom att reglerna kompletteras med en rad exempel från Allmänna Reklamationsnämndens praxis. Alla medlemsföretag i någon av dessa tre branschföreningar har möjlighet att låta sina medarbetare genomgå denna utbildning. De koder som behövs för att göra provet har skickats ut till medlemsföretagen. Du kan få koder genom att e-posta till support@mapaz.com.

Intyg
Efter godkänt prov kommer ett intyg att skickas ut. Kostnaden för detta är 90 kronor.

Även företag som inte är medlemmar är välkomna att använda utbildningen. Kontakta då Klas Elm på 08-508 938 18 eller e-posta till klas.elm@branschkansliet.se

Nedan finns de två pdf-filer som behövs, samt inloggning till provet.

Eftermarknad – Kompendium & Exempel – Uppdatering 20140919 (360kB)

Eftermarknad – Hur kommer jag igång – Uppdatering 20150112 (928 kB)

OBS VIKTIGT
Första gången du går in i programmet (via länken nedan) klickar du på knappen “Registrera”, och följer anvisningarna. Du får bara registrera dig en gång.

Vid registrering måste du välja butik. Om din butik inte finns i listan, ta kontakt med Thomas eller Mikael så får du hjälp.

Andra gången du går in i programmet fyller du i samma personnummer som du registrerade dig med (tex: 7006158797) och klickar på “Logga in”.

Thomas Bjällås – support@mapaz.com – tel: 08-551 142 01

Mikael Gustavsson – support@mapaz.com – tel: 08-551 142 01

Klas Elm – klas.elm@branschkansliet.se – tel: 08-508 938 18

Länk till provet: http://startmz.com/elektro

Länk till ElektronikBranschens Eftermarknadsutbildning: http://ebutbildning.hemsida24.se

Försäkringscertifiering

Efter att kritik har riktats mot kunskapsnivån vid försäljning av försäkringar har alla kedjor i branschen beslutat att införa en obligatorisk certifiering av dem som säljer försäkringar.

I den gemensamma delen som omfattar hemförsäkringar, produktförsäkringar och konsumentjuridik gäller samma krav, nämligen att man skall klara 70 procent av frågorna. Det finns också kedjespecifika frågor som är olika för respektive kedja. Du hittar utbildningen på din kedjas intranät, men även via länken nedan, och kan studera när det passar dig.

När du känner dig mogen att avlägga prov registrerar du dig med den kod som du får från respektive kedja. Provtiden är begränsad till 60 minuter och det är många och ganska knepiga frågor så se till att du kan vara ostörd och har möjlighet att jobba koncentrerat. Du kan också registrera dig så fort du fått koden och träna på ett diagnostiskt prov.

När du klarat provet kommer du att vara bättre förberedd att kunna svara korrekt på frågor om försäkringar. Lycka till med provet!

Den som vill certifiera sig men inte är kedjeansluten (och alltså inte har tillgång till utbildning samt registreringskod via sin kedja) är välkommen att kontakta Thomas Bjällås eller Mikael Gustavsson på Mapaz AB som hanterar certifieringen.

Telefon 08-551 142 01 eller e-mail support@mapaz.com.

OBS VIKTIGT
Första gången du går in i programmet (länken nedanför) klickar du på knappen “Registrera”, och följer anvisningarna. Du får bara registrera dig en gång.

Vid registrering måste du välja butik. Om din butik inte finns i listan, ta kontakt med Thomas eller Mikael så får du hjälp.

Andra gången du går in i programmet fyller du i samma personnummer som du registrerade dig med (tex: 7006158797) och klickar på “Logga in”. Aktiveringskoden du uppmanas fylla i får du från den kedja du tillhör, och det finns en kod för övningsprovet samt en annan för slutprovet.

Thomas Bjällås – support@mapaz.com – tel: 08-551 142 01

Mikael Gustavsson – support@mapaz.com – tel: 08-551 142 01

Klas Elm – klas.elm@branschkansliet.se – tel: 08-508 938 18

Länk direkt till registrering och provet: http://startmz.com/elektro

Länk till ElektronikBranschens Produktförsäkringsutbildning: http://ebutbildning.hemsida24.se

Konsumenträtt

Läs mer

Konsumentens rättigheter regleras i Konsumentköplagen (KKL) och Konsumenttjänstlagen (KTL), vilka bägge är tvingande, det vill säga att säljaren inte kan avtala om sämre villkor. Lagarna bygger på att ursprungliga fel, det vill säga fel som kan antas ha funnits redan vid köpetillfället, skall reklameras senast inom två månader efter att de upptäckts, dock senast inom tre år.

För de första sex månaderna gäller att säljaren har bevisbördan för att felet inte var ursprungligt och därmed inte skall åtgärdas på säljarens bekostnad. Exempel på sådana fel är yttre åverkan och vattenskador som uppkommit genom ovarsamt hanterande.

I Sverige erbjuds köpare av hemelektronik ett års garanti enligt bestämmelserna i Konsumentköp CE 2014 (finns i pdf-format nedan). Efter detta år är det alltså köparen som skall bevisa om felet är ursprungligt. I praxis anses felet i dessa fall vara ursprungligt om det uppstått på ett sätt inne i apparaten där konsumenten inte kunnat påverka funktionen. Åtgärden vid konstaterat ursprungligt fel är omleverans, det vill säga byte. Här görs dock undantag för när det är väsentligt billigare för säljaren att reparera och att detta kan ske utan större olägenhet för köparen. Gränsdragningen för detta framgår av pdf-dokumentet “Praktiska regler konsumentköplag” nedan.

3 års reklamationsfrist i Konsumentköplagen
Riksdagen har fattat beslut om att förlänga reklamationsfristen i KKL till 3 år. Ändringen gäller all försäljning från den 1 april 2005. Beslutet har fattats utan remissbehandling och tagits med stor politisk enighet trots näringslivsprotester. Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) har i några fall skärpt kraven på information om att undersökningskostnad kan komma att tas ut av konsumenten när det inte blir ett garantifall. Sådan infornmation skall lämnas muntligt, vilket anses bevisat om säljaren kan påvisa att man i sina rutiner eller instruktioner klargör att konsumenten skall upplysas om detta.

Konsumentköp CE 2014 (2455 kB)

Ny Konsumentlagstiftning juni 2014 (166 kB)

För nya produkter kan det ibland vara svårt att avgöra vad som är fel eller inte. I nedanstående pdf-dokument finns frågor och svar kring detta inom ett antal olika produktgrupper.

Praktiska regler 2013-12-05 (138 kB)

Vad är ett ursprungligt fel?
Detta var en fråga som livligt diskuterats på servicemöten. Resultatet – där det definieras vad som inte är ursprungliga fel under garantitiden samt efter garantitiden men inom reklamationsfristen tre år – finns i nedanstående pdf-dokument.

Reklamation inom 3 år 2013 (136 kB)

Complaint within 3 years (78 kB)

Avskrivningsregler
För att kunna beräkna ett nyttoavdrag i samband med hävning av köp måste man inledningsvis bestämma en rimlig avskrivningstid för produkten. Här kan vägledning hämtas hos försäkringsbolagens ersättningsregler men man måste då vara medveten om att dessa kan ha marknadsanpassats för att göra försäkringsprodukten attraktiv. Mer information i PDF-filen nedan.

Avskrivningsregler EB2010 (8 kB)

Energimärkning och Ekodesign

Energiförbrukning

Hur mycket ström drar en TV?
Ekodesigndirektivet från EU har bidragit till att en TVs energiförbrukning minskat rejält.

Ekodesigndirektivet och energimärkningsdirektivet är viktiga verktyg i EU:s arbete för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år 2020. Arbetet med dessa direktiv är inte bara avgörande i energiarbetet utan även viktigt för EU:s klimat- och miljöarbete.

Sedan 2007 har ElektronikBranschen haft en hemsida där aktuell information om energiförbrukning redovisats för TV och komplexa digitalboxar. Sedan december 2015 har vi dock stängt denna jämförelsetabell för att företagen ska slippa dubbel administration, då det enligt nya regler är företagen själva ska redovisa detta. Det finns även planer på en EU-databas om energiförbrukningen. Mer information finns på Energimyndighetens hemsida.

Energimärkning - på etikett och i reklam

Från den 30 november 2011 måste alla TV-apparater som säljs på den europeiska marknaden vara energimärkta, vilket redovisas i ett EU direktiv som heter 1062/2010 (PDF-filen nedan)

Energimärkning TV Direktiv 1062/2010 (2MB)

En del i detta direktiv berättar hur energiförbrukningen skall redovisas i reklam. På sidan 3 finner man leverantörens respektive återförsäljarens ansvar. En del i detta behandlar reklamen vilket framgår av Bilaga VI. Som en sammanfattning gäller följande, vilket har stämts av med Energimyndigheten:

Återförsäljaren som avsändare av reklamen: Vid annonser i tidning/TV/stortavlor där texten nämner pris och/eller energiförbrukning, ska energiklassen visas (till exempel A+). Vid all annan tryckt reklam ska energiklass, effektförbrukning, årsförbrukning och skärmdiagonal visas och då på ett sådant sätt att det är läsbart.

Leverantören som avsändare av reklamen: Vid annonser i tidning/TV/Stortavlor där texten nämner pris och/eller energiförbrukning ska energiklassen visas (till exempel A+).

Den 1 januari 2015 började nya krav för energimärkning på internet att gälla.

Från och med den 1 januari 2015 ska energimärkningsetikett och informationsblad (produktblad) visas på internet, där produkten erbjuds till försäljning eller uthyrning. Förordningen ställer krav på produkter som placeras på marknaden efter 1 januari 2015, men det är valfritt att placera den på andra produkter som omfattas av energimärkningen.

Energimärkningsetiketten på internet ska återfinnas i direkt anslutning till produkten eller genom att energimärkningsetiketten synliggörs med en ikon som motsvarar produktens energiklass (”ikon” till kapslad skärmbild). Används kapslad skärmbild ska etiketten synliggöras genom ett pop-up fönster, en ny flik, en ny sida eller en infälld skärmbild. Samma sak gäller för informations-/produktblad.

Mer information om energimärkning på internet i PDF-filen nedan.

Energimärkning Internet – 1 januari 2015 v1.1 (147kB)

För ytterligare information, se Energimyndighetens hemsida.

Ekodesign

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

Redan år 2005 trädde ekodesigndirektivet i kraft. Det implementerades i Sverige genom lagen om ekodesign som trädde i kraft 2008. Direktivet revideras sedan 2009 och utökades då från att gälla energianvändande produkter till att gälla för alla energirelaterade produkter. Sådana produkter använder inte själva energi, men de påverkar den totala energianvändningen, som fönster på ett hus, eller däcken på en bil till exempel. Fordon är undantagna ur både ekodesign- och energimärkningsdirektiven. Kraven införs som produktspecifika EU-förordningar som är direkt gällande i medlemsländerna. Kraven kan också införas som frivilliga avtal.

Ekodesigndirektivet ska förbättra produkternas miljöprestanda under hela livscykeln. Kraven fungerar som ett golv för att förbjuda och ta bort de allra sämsta produkterna på marknaden, sett ur ett energiperspektiv. Kraven tas fram genom en livscykelanalys där produktens energianvändning i användarfasen ska vara den största delen för att produkten ska bli aktuell för ekodesign. Nivåerna för kraven sätts sedan så att den totala kostnaden för investering och driftskostnaden ska bli så låg som möjligt. Kraven kan också gälla andra egenskaper såsom tex buller, livslängd eller informationskrav kring farliga ämnen.

Direktivet är ett ramdirektiv, vilket innebär att direktivet sätter ramar för hur krav ska tas fram och vad som kan regleras. Specifika krav för olika produkter sätts sedan i produktförordningar. Där regleras också när kraven börjar gälla och hur mätningar och kontroll ska gå till. Ett direktiv måste implementeras för att bli gällande svensk lag medan en förordning blir direkt gällande lag inom hela EU, och då även i Sverige.

Energimyndigheten är även tillsynsmyndighet för ekodesign- och energimärkningsdirektiven. Detta innebär att Energimyndigheten genomför provningar och utfärdar vitesförelägganden för produkter som inte uppfyller lagkraven.

Länk till Ekodesigndirektivet hos Energimyndigheten: Energimyndigheten

Mobiltelefoni

Stölder och säkerhet

1. Vad görs för att minska risken för mobiltelefoner stjäls?

Genom ett internationellt samarbete mellan flertalet av världens mobiloperatörer kan stulna mobiltelefoner utspärras från alla mobilnät. Eftersom telefonen då blir obrukbar kan detta samarbete motverka att stölder sker.

För att den internationella spärrningen av telefonen skall aktiveras måste operatören underrättas om den stulna telefonens IMEI-kod (International Mobile Equipment Identity). Denna kod innehåller 15 siffror och erhålls i samband med köpet av mobiltelefonen (på vissa modeller kan man även slå * # 0 6 # för att få fram koden i displayen). Genom att information om IMEI-koden sprids kan antalet stölder reduceras.

2. Vid stöld – Spärrning av mobiltelefon och abonnemang

Gör en stöldanmälan hos polisen och ange IMEI-numret, som du får fram om du skriver *#060# i mobilen. Från polisen får man ett diarienummer (K-nr) på anmälan.

Ring operatören, som ofta har speciellt telefonnummer för spärrning av SIM-kort, och gör även här en anmälan – ovanstående K-nr meddelas.

Operatören spärrar – i sitt eget system – både telefon och SIM-kort. Denna spärrning kan träda i kraft inom samma timme, som anmälan gjorts.

Operatören meddelar även det internationella spärregistret i Dublin.

När man köpte sin telefon fick man uppgift om IMEI-numret på telefonen. Har man haft telefonen på utbytesservice eller om man har flera telefoner och är osäker på vilket IMEI-nummer den stulna telefonen hade, kan man be operatören kontrollera vilket IMEI-nummer som senast användes ihop med abonnemangsnumret.

Får man då ett annat IMEI-nummer, än som står i polisanmälan, bör man meddela detta till den polisstation där man gjorde anmälan.

Alla länder som deltar i GSM-samarbetet har tillgång till spärregistret. Men det är inte alla länder som genomför spärrningen i sina nationella register.

Råd för mobilanvändare

En mobiltelefon är en avancerad elektronisk produkt, som bör behandlas med stor omsorg.

Följande råd och tips hjälper dig att få största möjliga glädje och nytta av din mobiltelefon. Det är också viktigt att du läser bruksanvisning och garantivillkor, innan du börjar använda din mobiltelefon.

* Hantera din mobiltelefon varsamt! Undvik att tappa telefonen, utsätta den för stötar, klämskador eller vassa föremål som till exempel kan skada batteriet.

* Skydda telefonen mot väta! Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som kan skada de elektroniska kretsarna.

* Förvara inte telefonen på mycket varma platser! Höga temperaturer kan förkorta livslängden, skada batterierna och deformera eller smälta vissa plaster.

* Förvara inte telefonen på mycket kalla platser! När telefonen värms upp till rumstemperatur kan det bildas kondens vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

* Använd eller förvara inte telefonen på dammiga och smutsiga platser eftersom dess rörliga delar kan skadas.

* Ladda inte ner och kör okända programvaror eller spel. Öppna inte MMS-bilagor från personer som du inte känner. Öppna inga okända bilagor i den mobila e-posten. Låna inte ut telefonen till personer som du inte litar på.

* Samtal i och hantering av mobiltelefon i samband med bilkörning utgör en möjlig distraktionsfaktor. Då samtal genomförs under körning rekommenderar vi användning av handsfree-utrustning så att båda händerna är tillgängliga för hanteringen av bilen. Det är inte lämpligt att läsa eller skriva textmeddelanden i samband med bilkörning. Det är straffbart att köra på ett trafikfarligt sätt på grund av att man använder mobiltelefon vid bilkörning.

* Tänk miljövänligt! Ombesörj att din uttjänta mobiltelefon omhändertas på ett miljövänligt sätt genom att lämna den till godkänt mottagningsställe.

Länkar

Producentansvar

Producentansvar för elektronik, batterier och ljuskällor

Producentansvar för elektronik (2014:1075), batterier (2008:834) och ljuskällor (2000:208)

ElektronikBranschen tillsammans med andra berörda branschorganisationer startade redan 2001 det gemensamma serviceföretaget El-Kretsen. Syftet var och är att hjälpa de företag som omfattas av producentansvar på elektronik och/eller batterier. El-kretsen är icke-vinstdrivande, de miljöavgifter som tas ut är direkt relaterade till återvinningen och inget annat. Idag har El-Kretsen drygt 1600 kunder och 98 procent av all konsumentelektronik samlas in i El-Kretsens regi.

För dig som producent skall det vara enkelt att ta ansvar för miljön. El-Kretsen har med sitt nationella insamlingssystem och med sitt nära samarbete med återvinnare kontroll på flödena, att elektronikskrot faktiskt samlas in och att hanteringen sker miljöriktigt. Farligt avfall skall omhändertas och resten skall till så stor del som möjligt materialåtervinnas.

Som producent tecknar du anslutningsavtal med El-Kretsen. Därefter får du inlogg till en egen deklarationsportal där man deklarerar de produkter och mängder som sätts på den svenska marknaden. Huvudregel är att deklarera de produkter som omfattas och som köpts in från utlandet eller som ert företag själva tillverkat. Export skall inte deklareras. Mer information samt avtal hittar du på www.el-kretsen.se

Är du osäker på om ert företag omfattas eller hur just era produkter skall deklareras, välkommen att kontakta El-Kretsen på info@el-kretsen.se

Producentansvar för batterier

Batteriåtervinningen är ett initiativ av Sveriges batteriproducenter och arbetar med att informera och tipsa allmänheten om hur man kan återvinna batterier och elprylar med inbyggda batterier.

Målet är att öka återvinningen och därmed bidra till att minska påverkan på miljön. För mer information och kontaktuppgifter: Batteriåtervinningen

För information om lagstiftning och vad som gäller för dig som producent för batterier: El-Kretsen

För elektronik: El-Kretsen